Frans Haagen

Carillon/beiaard

Dit jaar zal voor het eerst ook het carillon (beiaard)  als ‘oerhollands’ instrument deel uit maken van de Zomer Academie Zutphen.

Twee immigranten zijn verantwoordelijk voor dit typisch Nederlands instrument. François (ca. 1609-1667) en Pieter (1619-1680) Hemony werden geboren in Levécourt, een dorp in Lotharingen (nu Frankrijk). Nadat ze zich vanuit Lotharingen in Zutphen hadden gevestigd, is hun naam en faam als klokkengieters wijd en zijd gevestigd. In Zutphen hadden ze een eigen gieterij, waar ook de klokken voor het carillon van de Zutphense Wijnhuistoren werden gegoten. Hiervan is nu nog één klok in het huidige carillon bewaard gebleven.

Voor de lessen zal natuurlijk gebruik gemaakt worden van het carillon in Zutphen, maar ook van de fraaie beiaard in de Martini toren in Doesburg, en de beroemde 17e eeuwse Hemony beiaard in Kampen.  Het thema van de ZAZ is dit jaar de Engelse barok. Hiervan is divers repertoire bewerkt voor de beiaard, bijvoorbeeld het Haarlems beiaardboek deel V met werken van J.Blow, W.Croft, R.Carr en H.Purcell.

In de lessen zal aandacht zijn voor techniek, het uitvoeren van versieringen, het toepassen van grote en kleine dynamiek en de interpretatie van het repertoire.  Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om een eigen keuze van uiteenlopend barokrepertoire in de lessen in te brengen.  De ZAZ is geschikt voor gevorderde amateurs, studenten beiaard en afgestudeerde beiaardiers.

Frans Haagen is werkzaam als hoofdvakdocent beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, onderdeel van de faculteit Muziek van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Tevens heeft hij de leiding over de Nederlandse Beiaardschool. Hij is stadsbeiaardier van Zutphen, Kampen, Doesburg en Almelo.

Als concerterend beiaardier is hij veelvuldig te beluisteren. Naast concerten in Nederland speelde hij de afgelopen jaren ook regelmatig op diverse festivals wereldwijd. Zo speelde hij o.m. in Duitsland, Polen, Noorwegen, België, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Amerika en Zuid Korea en recent in Japan.

Frans Haagen is een veelzijdig musicus. Aan het conservatorium te Zwolle studeerde hij naast orgel (waarvoor hij summa cum laude afstudeerde voor het diploma Uitvoerend Musicus) ook hoofdvak kerkmuziek en koordirectie. Tevens studeerde hij aan het conservatorium te Hilversum schoolmuziek en in Enschede piano. Hij was winnaar van twee orgelconcoursen (Int. C.Franck concours te Haarlem en het Int. Rijnstreek concours te Nijmegen) en was tevens prijswinnaar op diverse beiaardconcoursen.


This year, for the first time, the carillon will be part of the Summer Academy Zutphen as a “primordial Dutch” instrument.

Two immigrants are responsible for this typical Dutch instrument. François (ca. 1609-1667) and Pieter (1619-1680) Hemony were born in Levécourt, a village in Lorraine (now France). After they established themselves in Zutphen, their name and fame as bell-founders was established far and wide. In Zutphen they had their own foundry, where the bells for the carillon of the Zutphen Wine House Tower were cast. One of these has now been preserved in the current carillon.

The lessons will of course use the carillon in Zutphen, but also the beautiful carillon in the Martini tower in Doesburg, and the famous 17th century Hemony carillon in Kampen. The theme of the ZAZ this year is the English baroque. Various pieces have been adapted for the carillon, for example the Haarlem carillon book part V with works by J.Blow, W.Croft, R.Carr and H.Purcell.

The lessons will focus on technique, the execution of decorations, the application of large and small dynamics, and the interpretation of the repertoire. In addition, it is of course possible to introduce your own choice of various baroque repertoire in the lessons. The ZAZ is suitable for advanced amateurs, carillon students and graduated carillonneurs.

Frans Haagen works as a principal subject teacher of carillon at the Dutch Carillon School in Amersfoort, part of the Music faculty of the Utrecht School of the Arts. He is also in charge of the Dutch Carillon School. He is city carillonneur of Zutphen, Kampen, Doesburg and Almelo.

As a concerted carillon animal he can be heard frequently. In addition to concerts in the Netherlands, he has also regularly played at various festivals worldwide in recent years. He has played in Germany, Poland, Norway, Belgium, France, Spain, Austria, America and South Korea, and more recently in Japan.

Frans Haagen is a versatile musician. In addition to organ (for which he graduated summa cum laude for the Performing Musician diploma) at the conservatory in Zwolle, he also studied church music and choral conducting as main subjects. He also studied school music at the conservatory in Hilversum and piano at Enschede. He was the winner of two organ competitions (Int. C.Franck competition in Haarlem and the Int. Rijnstreek competition in Nijmegen) and was also prize winner at various carillon competitions.