Susanne Braumann

Viola da gamba, lirone, gamba consort

Susanne Braumann

In Engeland was het vooral de consortmuziek die de bloeitijd van de viola da gamba in de eerste helft van de 17e eeuw documenteerde. De Engelse meesters – Byrd, Ferrabosco, Gibbons, Coperario, Lawes, Coperario en Purcell – vonden in de contrapuntisch geconstrueerde fantasie een vorm om hun meest erudiete gedachten en hun sublieme poëzie uit te drukken. Deze werken zijn vergelijkbaar met de allerbeste kamermuziek van alle tijden.

In deze cursus komt deze unieke Engelse consortmuziek (al dan niet samen met zangers) en solo- en kamermuziek uit Engeland aan bod. De deelnemers worden gevraagd naast de gebruikelijke basgamba’s ook alten en diskanten mee te nemen om een consort te kunnen vormen.

Susanne Braumann begon haar gambastudie bij Wolfgang Eggers aan de Folkwang Hochschule in Essen, zette haar opleiding voort aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Hannelore Mueller en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Wieland Kuijken.

Zij gaf concerten in de meeste Europese landen, Rusland, Cuba en de Verenigde Staten, o.a. in de Frick Collection, New York, Festival Oude Muziek, Utrecht, Wigmore Hall, London, Philharmonie, Köln, Concertgebouw Amsterdam, Mariïnsky Theater, Sankt Petersburg en het York Early Music Festival en trad op onder dirigenten als August Wenzinger, Ton Koopman, Jos van Immerseel, Ed Spanjaard, Alessandro di Marchi en Paul van Nevel. Susanne Braumann is medeoprichter van The Locke Consort en speelt regelmatig met top-ensembles op het gebied van de Oude Muziek.

Sinds haar studietijd geeft zij talrijke gamba-cursussen in Duitsland, Italië, Tsjechië en Nederland.


In England it was mainly consort music that documented the heyday of the viola da gamba in the first half of the 17th century. The English masters – Byrd, Ferrabosco, Gibbons, Coperario, Lawes, Coperario and Purcell – found in the contrapuntally constructed fantasy a form to express their most erudite thoughts and their sublime poetry. These works are comparable to the very best chamber music of all time.

In the course this unique English consort music (whether or not together with singers) and solo and chamber music from England will be discussed. Participants are asked to bring along tenors and trebles in addition to the usual bass gambas in order to form a consort.

Susanne Braumann started her gamba studies with Wolfgang Eggers at the Folkwang Hochschule in Essen, continuing her education at the Schola Cantorum Basiliensis with Hannelore Mueller and at the Royal Conservatory in The Hague with Wieland Kuijken.

She has given concerts in most European countries, Russia, Cuba and the United States, including the Frick Collection New York, Early Music Festival Utrecht, Wigmore Hall London, Philharmonie Köln, Concertgebouw Amsterdam, Mariïnsky Theater St. Petersburg and the York Early Music Festival, and has performed with conductors such as August Wenzinger, Ton Koopman, Jos van Immerseel, Ed Spanjaard, Alessandro di Marchi and Paul van Nevel. Susanne Braumann is co-founder of The Locke Consort and regularly plays with top ensembles in the field of Early Music.

Since her studies she has given numerous gamba courses in Germany, Italy, the Czech Republic and the Netherlands.